توسعه و تجهیز پترو ایرانیان / پروژه ها / سایت تقلیل فشار پرتابل

سایت تقلیل فشار پرتابل

این شرکت در ســال 1400 قــراردادی بــا موضــوع فــروش روزانه 100 تن خــوراک گاز اتــان بــا مجتمــع پتروشــیمی ایــلام منعقــد نموده و بـه همیـن منظـور، پـروژه احـداث و راه اندازی  ایستگاه تقلیـل و تخلیه پرتابـل در محـل پتروشــیمی در مدت شش ماه به بهره برداری رسید

در این پروژه، ایستگاه تقلیل فشار گاز اتان بصورت قابل حمل طراحی و به نحوی جانمایی شده است که تنها فضایی معادل 36 متر مربع را اشغال می نماید . تعداد و نوع تجهیز بکار رفته در این واحد به گونه ای انتخاب شده که هزینه تمام شده ساخت آن بیش از 70 درصد نسبت به تجهیزات سایت تقلیل فشار ثابت کاهش یافته است.

ارتباط با ما

  • تلفن: ۰۲۱۲۶۲۱۲۵۶۴
  • تلفکس: ۰۲۱۲۶۲۱۲۴۴۳
  • کدپستی: ٧٥٣٩١٧٠٦٢
  •  آدرس: استان بوشهر، بندر کنگان، فاز دوازده پارس جنوبی، سایت تنبک